Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Residus acceptats

1701 - Formigó, rajoles, teules i materials ceràmics

 • 170101 Formigó
 • 170102 Rajoles
 • 170107 Barreges de formigó, rajoles, teules materials ceràmics, diferents de les especificades en el códi 170106

1702 - Fusta, vidre i plàstic

 • 170201 Fusta
 • 170202 Vidre
 • 170203 Plàstic

1703 - Barreges bituminoses, quitrà d'hulla i d'altres productes quitranats

 • 170302 Barreges bituminoses diferents de les especificadesen el codi

1704 - Metalls (inclosos els seus aliatges)

 • 170401 Coure, bronze, llautó
 • 170402 Alumini
 • 170403 Plom
 • 170404 Zinc
 • 170405 Ferro i acer
 • 170406 Estany
 • 170407 Metalls barrejats
 • 170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410

1705 - Terra (inclòs excavada de zones contaminades), pedres, llots de drenatge

 • 170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503
 • 170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505
 • 170508 Balast de vies fèrries diferents dels especificats en el codi 170507

1706 - Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant

 • 170604 Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603

1708 - Materials de construcció a partir del guix

 • 170802 Materials de construcció a partir del guix diferents dels especificats en el codi 170801

1709 - Residus de construcció i demolició barrejats

 • 170904 Residus barrejats de la construcció i demolició diferents especificats en el codi 170901, 170902 i 170903
  NO SERAN ADMESOS DE FORMA EXPRESSA A LES INSTAL-LACIONS ELS SEGÜENTS RESIDUS, ENCARA QUE LA SEVA PRESÈNCIA ÉS NORMALEN LES CÀRREGUES DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIONS, DEMOLICIONS I CONTENIDORS
 • 170106 Barreges i fraccions separades de formigó, rajoles, taules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses
 • 170204 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o material que està contaminat
 • 170301 Barreges bituminoses que contenen quitrà de hulla
 • 130303 Quitrà d'hulla i productes quitranats
 • 170410 Cables que contenen hidrocarburs quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses
 • 170503 Terres i pedres que contenen substàncies perilloses
 • 170505 Llots de drenatges que contenen substàncies perilloses
 • 170507 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses
 • 170601 Materials d'aïllament que contenen amiant
 • 170603 Altres materials d'aïllament que consisteixen o contenen substàncies perilloses
 • 170605 Materials de construcció que contenen amiant
 • 170801 Materials de construcció a partir del guix contaminat són substàncies perilloses
 • 170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
 • 170902 Residus de construcció i demolició que contenen PCB ( per exemple segellats que contenen PBC, revestiment de sòl a partir de resines que contenen PCB)
 • 170903 Altres residus de la construcció i demolició ( inclosos els residus barrejats) que contenen substàncies perilloses
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE