Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Blocs Prefabricats

Caracterítiques

  • Mides: 1,30 m de llarg, 0,70 m d’ample i 0,75 m d’alçada
  • Pes: 1400Kg
  • La inclinació natural del bloc de 3 m és de 0,25 m de pèrdua de talús
  • Color
  • Graves de drenatges
  • Sistema de terra armada. MALLA INTERGRIP: geomalla de polièster per al reforç en enginyeria civil. Model MD-30 TD (resistència a l'atracció)

Col•locació i muntatge dels blocs

  • Tetons d'anclatge per al seu correcte muntatge
  • Rasa d’1 metre d'amplada (en cas de pendents, graó de 0,75 metres). Fondària mínima de 0,50 metres de fonament, per ancoratge del primer bloc.
  • En tota la base de la rasa, una capa de formigó neteja de 0,10 m a nivell.

Nota:

Aquests murs estan pensats per a la contenció de terres per massa, no per a cap tipus d'obra estructural
blocs prefabricats
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE