Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Murs Granítics

  • Subministrament a peu d'obra de blocs de pedra granítica de pes comprès entre 500 i 2.000 kg aproximadament.
  • Muntatge de blocs en formació de mur per a subjectar terres.
  • Col•locació de terres compactades amb corró vibrador com a suport del mur.
  • Col•locació d'una malla geotèxtil a la coronació del mur.
  • Aquest mur està pensat per a contencions de terres per massa, no per a cap tipus d'obra estructural.

Normes generals per a la bona estabilitat dels murs

  • En els terraplens on existeixin murs de rocalla, els coberts de les edificacions han de tenir la seva recollida d'aigües per evitar el lliscament cap als murs.
  • Les plataformes han de tenir la inclinació del terreny cap al costat contrari a on està ubicat el mur, així com drenatges i embornals per a la recollida i sortida d'aigua, mai de caiguda lliure per sobre el mur.
  • Abans de començar els treballs s'ha de notificar quines són les zones del replà amb trasdós del mur en què la constructora o promotora té intenció de construir algun tipus d'obra.
murs granítics
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE